Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành

Hồ sơ kiểm toán mẫu - Kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành

  • KVN   KVN
  • 1,210
  • 25
Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam hình thành từ năm 1991, đến nay đã có hơn 140 doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT). Các DNKiT cung cấp dịch vụ kiểm toán và nhiều dịch vụ khác, trong đó có dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT). Để thực hành hoạt động kiểm toán BCQTDAHT trên cơ sở Hệ thống chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) do Bộ Tài chính ban hành, mỗi DNKiT đều tự xây dựng cho mình một bộ chương trình kiểm toán. Tuy nhiên, chất lượng và quy mô chương trình kiểm toán BCQTDAHT của các DNKiT hiện nay còn khác nhau.

Xuất phát từ thực trạng đó, theo kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2016, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã triển khai xây dựng và ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (viết tắt là CTKTM-BCQTDAHT) để hướng dẫn thực hiện CMKiT số 1000 (ban hành theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính). CTKTM-BCQTDAHT này áp dụng cho các DNKiT cung cấp dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT, từ đó góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán BCQTDAHT và tăng cường sự tuân thủ các yêu cầu của CMKiT, đồng thời làm cơ sở cho việc đào tạo, cập nhật và kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý Nhà nước và VACPA.

Ngày 15/11/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định số 314-2016/QĐ-VACPA ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành” có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017.

CTKTM-BCQTDAHT được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện CMKiT số 1000 – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (ban hành theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính) và các CMKiT có liên quan. Tuy nhiên, CTKTM-BCQTDAHT không nhằm thay thế CMKiT số 1000 và các CMKiT có liên quan mà chỉ được xem là tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ thực hiện nhất quán các CMKiT khi kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Hơn nữa, kiểm toán viên phải sử dụng xét đoán chuyên môn trong từng hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để xem xét có cần thực hiện các sửa đổi, bổ sung cần thiết không.

Để download, xin vui lòng bấm vào đường link được ẩn dưới đây (phải bấm like hoặc trả lời bài viết mới xem được):
Bạn cần trả lời hoặc thích bài viết để xem được nội dung. Sau đó, bạn cần refresh lại trang để xem nội dung ẩn.
 
Sửa lần cuối:


Bình luận

Like us on Facebook

Bạn đã quên mật khẩu?